Spring naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Art.1 – offerte

1.1
Alle offertes zijn vrijblijvend, enkel de door JUMAT uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde werken zullen JUMAT binden.
De offerten zijn vanaf het ogenblik van het uitschrijven daarvan gedurende 30 dagen geldig.

1.2
De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt JUMAT zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Art. 2 – aanvaarding algemene voorwaarden
De klant aanvaardt de algemene voorwaarden bij totstandkoming van de verkoop en bevestigt aan JUMAT de getekende offerte voorwaarden of indien de overeenkomst via mail tot stand komt door de uitdrukkelijke vermeldding: ‘de klant aanvaardt de algemene voorwaarden, die hij vooraf aan het sluiten van de overeenkomst heeft ontvangen en doorgenomen’.

Art. 3 – totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik waarop de offerte van JUMAT schriftelijk aanvaard is door de klant.

Art. 4 – Bestelling
4.1
De klant is zelf verantwoordelijk voor de accuraatheid van zijn bestelling. De klant is bovendien zelf verantwoordelijk om aan JUMAT alle noodzakelijke informatie ter beschikking te stellen met betrekking tot de gewenste goederen ten einde JUMAT in staat te stellen om de bestelling van de klant tijdig en correct af te handelen in overeenstemming met de ze algemene Voorwaarden.

4.2
Iedere door JUMAT aanvaarde bestelling wordt geacht bindend te zijn voor de klant. De klant kan in geen geval bestellingen annuleren zonder voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van JUMAT, behoudens het recht op herroeping bij online verkopen conform artikel 4.3. Het al dan niet verlenen van deze goedkeuring door JUMAT zal afhangen van de betaling van de klant van alle schade die JUMAT lijdt ten gevolge van deze annulering.  Bij annulering van een bestelling door de klant, wordt de schade van JUMAT provisioneel geraamd op zeventig procent (70%) van de prijs van de bestelling zoals door JUMAT bevestigd aan de klant en zonder afbreuk te doen aan JUMAT’s recht om een hogere schade te vorderen en te bewijzen.

Wijzigingen aan bestellingen worden maar aanvaard voor zover zij schriftelijk en tijdig gedaan zijn. Indien JUMAT reeds gestart is met de uitvoering van de betreffende bestelling (inbegrepen het bestellen van producten, grondstoffen en/of onderdelen of andere stukken), kan de klant JUMAT niet aanspreken voor het niet doorvoeren van de wijzigingen.

JUMAT behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling te schorsen indien de klant niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot iedere (inbegrepen iedere vorige) bestelling bij JUMAT.

4.3
Voor online bestellingen bestaat er een herroepingsrecht gedurende 14 dagen. De klant/consument die zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, mag het product niet gebruiken en in gebruik nemen. Hij heeft echter wel het recht om de goederen die hij gekocht heeft te testen en te inspecteren voor zover dit noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen na te gaan. Dit betekent in de praktijk dat de consument het product mag hanteren en inspecteren op dezelfde manier als hij dat ook in een fysieke (gewone) winkel zou doen. Als het testen van de goederen door de consument verder is gegaan dan wat nodig was om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen (dus als er meer getest is dan men normalerwijze in een winkel zou doen), dan verliest de consument zijn herroepingsrecht.

Goederen dienen teruggezonden te worden naar het – door Jumat opgegeven adres op kosten van de klant en die, onder voorbehoud van bewijs van meer beduidende waardevermindering, minstens wordt begroot op 40% van de nieuwwaarde.

De klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in geval van op maat gemaakte artikelen zoals bubbelzeilen, winterzeilen, liners, automatische zwembadafdekkingen, enz. In geval van herroepingsrecht gebeurt de terugbetaling op dezelfde manier als de betaling werd uitgevoerd.

Art. 5 – Levering- en leveringstermijnen
5.1
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip kort nadat de producten klaar zijn voor verzending.

Levering gebeurt op het adres dat door de klant opgegeven werd tijdens de bestelling. Jumat kan niet garanderen dat aanpassingen aan het leveringsadres die achteraf gebeuren, ook correct door de vervoerders wordt toegepast. Aangepaste leveringsadressen kunnen in geen beding aanleiding geven tot schadeclaims.

Art. 6 – Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Jumat verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Art. 7 – Aansprakelijkheid en Garantie
7.1
Indien de klant de goederen ontvangt dient hij dezer aan een grondige inspectie te onderwerpen zowel wat betreft de kwaliteit van de producten, als wat betreft de maten en hoeveelheden.

De klant dient Jumat van iedere niet-conformiteit en/of klacht binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de bestelling per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. Bij gebreke aan een tijdig schrijven van de klant, wordt deze geacht de conformiteit van de bestelling aanvaard te hebben in de staat waarin zij deze heeft ontvangen.

7.2
Indien de klant een goed/product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het goed/product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd product is onomkeerbaar.

Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur schriftelijk gemeld te worden. De verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld. In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.

7.3
De garantie van JUMAT heeft alleen betrekking op niet-conform geleverde goederen en heeft geen betrekking op verliezen of schade wegens niet-correcte montage, opslag of verwerking of het niet-naleven van de eventuele specificaties en instructies van Jumat en/of  de fabrikant van de goederen door de klant en inbreuken op eventuele toepasselijke wetten en voorschriften.

7.4
De aansprakelijkheid van Jumat is beperkt tot de vervanging, reparatie of terugbetaling van de goederen, naar goeddunken van Jumat.

Jumat is niet aansprakelijk ten opzichte van de klant voor indirecte, bijzondere, of gevolgschade, maar alleen voor directe schade welke het gevolg is van opzettelijke of grove tekortkomingen in de uitoefening van haar verplichtingen onder haar overeenkomst met de klant en dit beperkt tot het totale bedrag van de bestelling van de klant welke aansprakelijkheid doet ontstaan in hoofde van Jumat.

Jumat zal in geen geval aansprakelijk zijn voor oneigenlijk en/of verkeerdelijk gebruik van de geleverde goederen, alsook niet voor schade ten gevolge van gebrekkig onderhoud van de geleverde goederen door de klant/diens aangestelden.

7.5
Montage maakt, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen nooit deel uit van de overeenkomst tussen de partijen. Jumat zal nooit aansprakelijk zijn voor verkeerde montage en/of conceptie, ook niet voor en als hierdoor de goederen is beschadigd en/of vervangen dient te worden. Jumat is evenmin aansprakelijk voor de gevolgschade ten gevolge van verkeerde montage en/of conceptie

Art. 8 – overmacht
Jumat is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet uitvoeren van de Bestelling, wanneer deze niet-uitvoering het gevolg is van gebeurtenissen die buiten de controle van de Jumat vallen, zoals ongevallen met machines, gedeeltelijke of algemene stakingen (o.a. stakingen bij leveranciers van JUmat) lock-out, terroristische handelingen, embargo’s, handelingen of beperkingen van overheidsinstellingen, brand, transportbelemmering, toevoerschaarste en, algemeen, alle gevallen van overmacht, zoals beschreven door de Belgische wet. De Verkoper wordt vrijgesteld van zijn verplichting om een deel van een Bestelling die nog niet werd uitgevoerd op de datum dat de overmacht zoals hierboven beschreven zich voordeed, uit te voeren.

Art. 9 –  Privacy – GDPR
In overeenstemming met de GDPR-regelgeving geeft de klant actief toestemming te geven om Jumat  toe te laten zijn persoonlijke gegevens te bewaren en te gebruiken voor facturatie, verzending, marketing en persoonlijke contactopname via brief of telefoon. Het e-mailadres zal worden gebruikt om de klant op de hoogte te houden van de vooruitgang van zijn bestelling, verzending van mailings/ promoties en/of tevredenheidsenquêtes.

De klant geeft toestemming dat zijn gegevens gedurende 10 jaar worden bewaard. Hij heeft het recht te verzoeken om de gegevens te laten vernietigen, en heeft het recht op inzage en/of correctie. De klant kan zich verzetten tegen het gebruik en de verwerking van zijn persoonsgegevens door dit uitdrukkelijk en schriftelijk te verzoeken aan Jumat, die dan spontaan de persoonsgegevens niet (meer) zal gebruiken.

Art. 10 – toepasselijk recht
Alle betwistingen dienen te worden gebracht voor de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen – afdeling Mechelen en vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.